کوارک چیست؟

کوارک چیست ؟ مدت زیادی این طور تصور می شد که پروتونها و نو ترونها ذرات بنیادی هستند وبنابراین گمان می رفت مثل تقسیم الکترون دیگرقابل تقسیم نبوده و دارای یک ساختار داخلی نیستند امروزه می دانیم که نو کلئونها یا به عبارت دیگر پروتونها و نو ترونها خود از ذرات کوچکتری ساخته شده اند که کوارک نامیده می شوند. تا به حال 6نوع کوارک متفاوت شناسایی شده اند با این همه فقط دو نوع آنها در تشکیل مواد پایدار معمولی نقش مهمی دارند که عبارت از کوارک u و کوارک D هستند U علامت اختصاری برای بالا (UP) و D علامت اختصاری برای پایین (down) می باشد . اگر روابط ونسبتها در اتمها که در مقایسه با کوارکها بزرگ هستند مهم و چشمگیر است این روابط در کوارکها ی کوچک مسلماً مهمتر هستند مثلا کوارکها هیچ گاه به تنهایی نقشی را به عهده ندارند بلکه همیشه در گروههای 2و 3تایی هستند ذراتی که از 2کوارک تشکیل می شوند مزون نام دارند ذراتی را که از 3کوارک دارند بار یون می نامند کوارکها درکنار بار الکتریی ای که دارند خاصیت مرموز دیگری نیز دارا می باشند که رنگ خوانده می شود کوراکها از ین جهت به قرمز سبز و آبی طبقه بندی می شود البته از این طبقه بندی باید رنگهای حقیقی را تصور کرد بلکه منظور نوع با ر الکتریکی آنهاست . بنابراین ذرات آزاد معلق درطبیعت باید همیشه دارای رنگ خنثی و به عبارت دیگر سفید باشند به شرخ زیر این نتیجه حاصل ی شودیک کوارک قرمز یک کوارک سبر ویک کوارک آبی یک گروه سه تایی مثلا یک پروتون می سازد. همان طور که ترکیب رنگهای رنگین کمان رنگ سفید را به وجود می آورد ازترکیب رنگهای سه گانه کوارک نیز سفید به دست می آید به این ترتیب یک ذره سفید مجاز و پایدار تشکیل می شود. امکان دیگر این است که یک کوارک قرمز با یک ضد کوارک که رنگ ضد قرمز دارد یک زوج بسازند قرمز و ضد قرمز همدیگر را خنثی کرده رنگی خنثی را به وجود می آورند به هرحال چون این گروههای دوتایی (مزونها ) از ماده و پادماده ایجاد شده اندخیلی سر یع فور می پاشند به این جهت مزونها پایدار نیستند . کوارکها نوکلئونها را میسازند وآنها به یکدیگر متصل شده هسته اتمها را به وجود می آروند . هسته هاو الکترونها دراتحاد با یکدیگر اتمها را ایجاد می کنند و اتمها نیز با پیوستن به یکدیگر مولکولها ی کوچک و بزرگ از قبیل مولکولهای آب یا سفیده تخم مرغ را می سازد. میلیاردها مولکول سلولهای بدن ما را به وجودمی آورند و هرانسان در بدن خود میلیاردها سلول دارد اما با تمام تقاوتهایی که انسانها ،جانوران ،گیاهان سیاره ها و یا ستارگان با یکدیگر دارند باز هم تمام آنها فقط اط 3ذره زیر بنایی ساخته شده اند که عبارتند از کوراکها U کوارکهای D و الکترونها . آیا کوارک ها را می توان مشاهده کرد؟ روشن است که کوارک ها را نمی توان مشاهده کرد بلکه می وشد وجود أنها را مثل هسته اتمها از طریق آزمایشهای فراوان پیچیده اثبات نمود برای این کار مثل آنچه که رادرفورد 75 سال پیش برای شناسایی هسته اتم انچام داد عمل می شود و پرو تونها یا الکترونها ی بسیار پر شتاب مورد اصابت قرار می گیردند بیشتر الکترونها در این آزمایش به ندرت تغییر مسیر می دهند ولی تعدادی از 'آنها کاملا از مدار خود خارج می شوند درست مثل اینکه به گلوله های سخت وکوچکی در داخل پرو تونها برخورد کنند این گلوله های بسیار کوچک همان کوا رک ها هستند که در جستجویشان بوده ایم یک بررسی دقیق نشان داده که پرو تون در مجموع از سه سنگ بنای اولیه این چنین تشکیل شده است

/ 0 نظر / 104 بازدید